عکسهای گرفته شده توسط خبرنگاران اعزامی ماهنامه صنایع هوایی به مراسم فارغ التحصیلی خلبانان پایگاه هشتم شکاری

مجموعه مطالب