زیباترین عکس جنگ...

 

تکرار نشدنی ها.....یاد مردان بزرگ ارتش بخیر که زخمی شدند اما تا آخرین نفس از وطن ناموس و شرافت دفاع کردند

مجموعه مطالب