شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی

23 تیر سالگرد شهادتش بود... سال 61 ... عملیات رمضان... بزرگترین نبرد زره با زره در دفاع مقدس... شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی قهرمان شکاری کبرای هوانیروز

نگاهت بود روز

مجموعه مطالب