دلم تنگ شده...
 سلام نازنينان🌹

دلم براى اين لباس و اين كلاه سبز تنگ شده

كلاهى كه باعث وحشت وهراس دشمنانم.
ارامش وامنيت هم وطنانم.
وافتخار همرزمانم بوده .

باتقديم احترام كهنه سرباز

مجموعه مطالب