نود درصد صادرات نفت خام ایران از جزیره خارک صورت میگیرد و در شرایطی که کشور دست به گریبان جنگی سخت و فرسایشی است تامین هزینه های نبرد باید از طریق صادرات نفت انجام پذیرد ، در این بین همه ی نگاه ها به سوی جزیره خارک است خودی و غیر خودی این روز ها صحبتشان بر روی جزیره است خودی میگوید : باید خارک حفظ شود و غیر خودی میگوید: باید خاک شود . حضور مداوم نیرو های نظامی ایران در حوالی جزیره خارک خود نشان دهنده اهمیت استراتژیک آن است از نگاهبانی شبانه روزی تامکت ها گرفته  تا همیشه شناور بودن ناو هایی چون میلانیان ...


جنگنده رهگیر های تامکت را به دلیل آوازه شان اکثر قریب به اتفاق ملت بزرگ ایران می شناسند اما این سوال پیش می آید آیا کسی میداند ناو قهرمان میلانیان در حراست از آبهای ایران و بلاخص جزیره خارک به اندازه ی تامکت ها ایثار نموده است و در این بین بعضا با منهدم نمودن کرکس های متجاوز عراقی نام خود را در زمره ی فاتحان میادین نبرد ثبت و همچون فاتحان بر برج و بارو های پیروزی ایستاده است ؟


متن زیر تنها گزارشی است از چند دقیقه نگاهبانی ناو قهرمان میلانیان


18 مهر ماه 1359 ساعت 23:12


مکان 12 مایلی غرب خارک


برای چند لحظه کوتاه این پیام مخابره میشود، سقوط کرکس ... و این بدین معناست باز هم میلانیان جنگنده بمب افکن متجاوز عراقی را نقره داد نمود از این سرنگونی و تداوم حضور استراتژیک جزیره مقاوم خارک در معادلات جنگ ما هم همچون پرسنل قهرمان ناو میلانیان خوشحالیم ...