در سیستم پدافندی جزیره خارک عزم خود را جزم کرده بودیم که از هجوم وحشیانه مزدوران بعث حتی خط به روی  جزیره نیفتد غافل از آنکه ما تنها نبودیم برای لحظه صدایی مردانه و جسور پشت بیسیم دلگرمی وصف ناشدنی برای پرسنل پدافندی به ارمغان آورد .


-  خلبان تامکت صحبت میکنه، شما تحت پوشش دو فروند تامکت نیروی هوایی ارتش هستید ...


ساعت نزدیکای   45: 6 بعد از ظهر بود مدام منطقه را مورد بررسی قرار می دادیم تا خدایی نا کرده غافل گیر نشویم که ناگهان از پشت بیسیم اعلام شد


- از فرماندهی ناو کهنمویی به شیر مردان خارک شما تحت پوشش هستید ...


هنوز چند لحظه ای از اعلام موجودیت ناو نگذشته بود که قاتل بلامنازع میگ های عراقی اعلام موجودیت در منطقه نمود


- از فرماندهی ناو میلانیان به فرماندهی پدافند خارک شما تحت پوشش هستید ...


به ساعتم نگاهی انداختم انگار منتظر وقوع حادثه ای بودم که اعلام وضعیت اضطراری شد عقربه های ساعت 50 : 6 رو نشان میدادند بله درست بود باز هم دژخیمان بعثی ...


آتش...


- خلبان تامکت صحبت میکنه دو فروند از میگ های عراقی به جهنم فرستاده شد ...


- از فرماندهی ناو کهنمویی یک فروند میگ عراقی با آتش مردان این ناو منهدم شد ...


- از فرماندهی ناو میلانیان یک فروند میگ عراقی باز هم شکار شد ...


خوشحالی بچه ها نشان دهنده انهدام دو فروند میگ عراقی بود بی اختیار دستم به سمت تقویم جیبیم رفت و داخل صفحه ی 21 مهر ماه 59 نوشتم به همت شیر مردان ایرانی امروز 6 فروند میگ منهدم شد و حتی خط هم روی جزیره نیفتاد ...