هواناوی ها ...

یگان هایی که خدمات شایانی را به نام نامی نیروی دریایی ایران ثبت کرده اند و کارنامه عملیاتیشان درخشان است از جا به جایی نیرو های واکنش سریع ( کلاه سبز ها ) گرفته تا جا به جایی مردم مقاوم خرمشهر و آبادان ...

از انتقال مهمات به نیرو های درگیر تا تخلیه ی مجروحین ...

 

 

در عکس فوق به خوبی میتوان نمایندگان دو یگان ارزشمند نیروی دریایی را به نظاره نشست . هواناوی ها و هوادریایی ها ...

یگان هایی که خدمات شایانی را به نام نامی نیروی دریایی ایران ثبت کرده اند و کارنامه عملیاتیشان درخشان است از جا به جایی نیرو های واکنش سریع ( کلاه سبز ها ) گرفته تا جا به جایی مردم مقاوم خرمشهر و آبادان ...

از انتقال مهمات به نیرو های درگیر تا تخلیه ی مجروحین ...

به تمامی اقدامات فوق این یگان باید امداد رسانی به مناطق سیل زده جنوب را نیز افزود که این امر خود نشان دهنده آن است که ارتش در هر شرایط حامی ملت ایران است ...

 

مطالب مرتبط