یگانی متشکل از حرفه ای ها ...


nvdfjnkld

آبادان حال 330 درجه محاصره است و تمام امیدمان به هاورکرافت ها و یگان هوادریاست . نیاز مبرم به نیروی تازه نفس و مهمات و آذوقه داریم ، خدا میداند فردا چه بر سرمان می آید ...

در همین افکار غوطه ور بودم که ناگهان یک هلیکوپتر بزرگ از بالای سرم رد شد تنها توانستم آن نشان آرامش بخش را در زیر هلی کوپتر ببینم ، دایره سبز ، سپبد و سرخ ...

4 بهمن ماه 1359 بالگرد های هوادریایی نیروی دریایی توانستند در سه سورتی پرواز تعداد 260 نفر نیروی تازه نفس و 6/5 تن مهمات را به منطقه آبادان حمل و در برگشت پیکر دو شهید در بیمارستان بندر امام تخلیه نمایند ...

بعضا از کنار آمار و ارقام ساده عبور میکنیم انتقال 6/5 تن مهمات در آن حجمه ی آتش و خون فقط کار حرفه ای هاست خاطرمان باشد ...

مطالب مرتبط