سرهنگ خلبان وصال


1szcdiq4

به خوبی میتوان خواند بر روی هلی کوپتر ها چه نوشته اند ، هواپیمایی ژاندارمری ... وقتی سیل می آمد ژاندارم ها بودند وقتی برف و باران می آمد ژاندارم ها بودند وقتی عراقی ها هم آمدند باز هم ژاندارم ها بودند ....

مطالب مرتبط