شهید سرلشکر خلبان هوشنگ محمد شفیع

قهرمان کبرای هوانیروز
شهید سرلشکر خلبان هوشنگ محمد شفیع از قهرمانان شکاری کبرا

مطالب مرتبط