شهید سرلشکر خلبان سید ناصر کریمی


shahid karimi

قهرمان شناسایی،مرد آسمان خلیج همیشه فارس شهید سرافراز سرلشکر خلبان سید ناصر کریمی

با تشکر از فرزند شهید ، مهرداد کریمی که خود ایشان عکس را طراحی کرده و برای ما ارسال فرمودند

مطالب مرتبط