ادامه مطلب...

نامش که می آید بی اختیار به نشانه ی احترام  برمیخیزی و درودی بر روان پاکش می فرستی که با سلحشوری هرچه تمام به میدان کارزار گام و نهاد و کمر دشمن دون را خورد نمود . او


مطالب مرتبط