ادامه مطلب...

نفر دوم ایستاده از راست شهید سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی قهرمان تایگر نیروی هوایی ارتش...

مطالب مرتبط