ادامه مطلب...

مهدي بابامحمودي

مقدمه

F-4 بدون شك يكي از شاهكارهاي خلقت هواپيمايي است. براي كساني كه از عالم هوانوردي سررشته‌اي ندارند، F-4 كلمه‌اي غريب است اما «فانتوم» را همه مي‌شناسند. شهرت


مطالب مرتبط