ادامه مطلب...

مقدمه:

اگر بخواهيم با كمي  جسارت سلسله مراتب هزينه‌هاي جهاد در راه خدا را برشمريم، بعد از شهادت و جانبازي در مسير دفاع از ارزش‌هاي ملي و اعتقادي،ا سارت و دربند دشمن بودن را


مطالب مرتبط