درباره

فروشگاه گنج جنگ برای اولین بار در کشور اقدام به احیای آرم های لباس قهرمانان دفاع مقدس نموده است که سالهاست به دست فراموشی سپرده شده اند. قدمت بعضی از این آرم ها به زمان دفاع مقدس و قبل از دفاع مقدس بر میگردد