1 09661fddd44609e123a27762f72b3a0e XL

سرگرد مهدی تهمتن ، شما برایم تضاد هایی زیبا به ارمغان آورده اید . تهمتن ، هرگاه میگفتند تهمتن ذهنم بی اختیار جغرافیای سیستان و زابل را زیر و رو می نمود . اما نمیدانم چه شده


مطالب مرتبط